Bezpečnost dat

Nová verze DSGVO (EU) 2016-679 (stav 28.04.2021)

Prohlášení společnosti PM-International o ochraně údajů

Poznámky k ochraně údajů

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky přístupné na adrese www.pm-international.com

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás důležitá.

Z tohoto důvodu bychom chtěli níže vysvětlit, jak společnost PM-International splňuje vaše a naše potřeby v této oblasti. Chceme vás informovat o osobních údajích, které shromažďujeme, jak je používáme a jak chráníme vaše data. Dozvíte se také, s kým sdílíme tyto informace a jak lze změnit vaše údaje. PM-International zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG), Zákona o telemédiích a Nařízení EU o ochraně údajů (DSGVO (EU) 2016-679). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje jsou uloženy a jak je používá společnost PM-International.

 

Jména a kontaktní údaje odpovědných osob a jejich případných zástupců:

PM-International AG

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Zastoupené představenstvem: Lutz Bläcker, Patrick Bacher

Telefon +49 (0)6232 / 296 -0

Telefax +49 (0)6232 / 296 -100

info@pm-international.de

 

Inspektor ochrany údajů:

Dr. Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

 

Účely, pro které budou osobní údaje zpracovávány:

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

– Zpracování smlouvy

– Navázání kontaktu (dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře)

– Reklama

– Kontrola kvality

– Statistiky

Právní základ pro zpracování

Zpracování vašich údajů je zprocesováno na následujícím právním základě:

– Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 lit. a) DSGVO (EU) 2016-679.

– Plnění smlouvy a předsmluvních opatření, čl. 6 odst. 1, lit. b) DSGVO (EU) 2016-679.

– Oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO (EU) 2016-679 (viz níže).

Oprávněné zájmy

Při zpracovávání vašich údajů sledujeme následující oprávněné zájmy:

– Vylepšování našich nabídek

– Ochrana před zneužitím

– Statistiky

– Přímá reklama

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Při zpracovávání vašich údajů spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří mají také přístup k vašim datům:

– Poskytovatelé webhostingu

– Poskytovatelé platforem sociálních médií

– Inzertní sítě (pro reklamy)

– Kde je to třeba pro poskytovatele plateb a dopravy

– Poskytovatelé nástrojů pro webovou analýzu

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy:

Vaše údaje ukládáme

– Pokud jste souhlasili se zpracováním nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

– Pokud údaje potřebujeme k plnění smlouvy nebo pokud s vámi existuje smluvní vztah nebo běží zákonné lhůty pro uchování.

– Pokud používáme údaje na základě oprávněného zájmu nebo pokud nepřevládá váš zájem na vymazání nebo anonymizaci.

 

Zdroje dat

Údaje dostáváme od vás (zahrnuje zařízení, které používáte).

 

Přenos údajů do třetích zemí

Dochází k přenosu dat do třetích zemí mimo Evropskou unii. Děje se tak na základě zákonně předpokládaných smluvních ujednání, jejichž cílem je zajistit odpovídající ochranu vašich údajů, a které si můžete na vyžádání prohlédnout.

 

Právo na informace včetně úprav, zrušení nebo omezení zpracování nebo právo na odmítnutí zpracování včetně práva na přenositelnost údajů:

Máte právo

– Na vyžádání získat informace o zpracování vašich údajů.

– Aby byly vaše údaje opraveny.

– Požádat o zablokování nebo smazání svých údajů.

– Omezit zpracování.

– Vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

– Získat vaše data v přenosném formátu a předat je třetí straně.

– Odvolat váš souhlas se zpracováním vašich údajů v budoucnosti a

– Stěžovat si odpovědným orgánům na jakékoli nezákonné zpracování údajů. Odpovědným dozorovým úřadem je státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku.

Požadavek nebo povinnost poskytnout údaje

Pokud to není v průzkumu výslovně uvedeno, poskytnutí údajů není povinné ani vyžadované.

Zjistěte více o ochraně dat

 

Zpracování údajů prostřednictvím třetích stran

Pokud společnost PM-International předává údaje poskytovatelům služeb v rámci řízení distribuce (jako jsou například balíkové služby, poskytovatelé platebních služeb a další), uzavírá PM-International pokaždé smlouvu o zpracování objednávky. Ve výsledku se distributoři zavazují k ochraně osobních údajů nejen zákonem, ale také smlouvou se společností PM-International.

Osobní údaje a data související s transakcemi se přenášejí do „standardních smluvních doložek EU“ stanovených Evropskou komisí.

 

Ochrana údajů pro objednávky zboží, osobní uživatelské profily

V souvislosti s objednáváním zboží shromažďuje společnost PM-International osobní údaje zákazníků za účelem provedení a dokončení objednávky. Zde se shromažďují, ukládají a používají následující údaje o zákazníkovi: jméno, adresa, emailová adresa, datum narození, telefonní číslo, platební údaje, jakož i údaje o účtu v případě platby bankovním převodem nebo v případě potřeby další bankovní údaje pro platby kreditní kartou. Informace, které zde uvedete, se používají výhradně k usnadnění procesu objednávání, pro administrativní účely a pro interní analýzu.

Informace k ověření vaší adresy(kontrola doručitelnosti) získáváme od společnosti infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Za tímto účelem poskytujeme výše uvedené společnosti nezbytné informace (vaše celé jméno, vaši adresu a případně datum narození). Tato společnost bude tyto informace v budoucnu používat pro účely ověření adresy nebo pro testování totožnosti pro jiné společnosti, jakož i pro příslušné hodnotící číslo. Hodnotící číslo vypočítá hodnoty pravděpodobnosti pro konkrétní budoucí chování na základě matematických a statistických technik a pro tento účel použije příslušná data.

Pro kontroly kreditutaké předáváme data společnosti infoscore Consumer Data GmbH. infoscore Consumer Data GmbH je zpravodajská agentura o spotřebitelích. Provozuje databázi, která ukládá úvěrové informace o jednotlivcích. Na tomto základě vydává infoscore kontroly kreditu svých zákazníků. Mezi zákazníky patří například úvěrové instituce, leasingové společnosti, pojišťovací společnosti, telekomunikační společnosti, společnosti pro správu pohledávek, přepravní, velkoobchodní a maloobchodní společnosti a také další společnosti, které dodávají nebo poskytují zboží nebo jiné služby. V rámci zákonných ustanovení bude část údajů v databázi použita mimo jiné k dodání do jiných firemních databází, včetně adres pro komerční účely.

 

Databáze společnosti Infoscore Consumer Data GmbH uchovává informace o jménu, adrese, datu narození, emailové adrese, historii plateb a vlastnické struktuře osob. Účelem zpracování těchto údajů je poskytnutí informací o bonitě dotyčné osoby. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679. Informace o těchto údajích lze poskytnout, pouze pokud má zákazník oprávněný zájem tyto informace znát. Údaje předávané do států mimo EU se poskytují na základě takzvaných „standardních smluvních doložek“.

Údaje budou uchovávány po dobu, po kterou budou znalosti z nich získané nezbytné pro účely ukládání. Je nutné vědět, že data budou obvykle uložena po dobu tří let. Po vypršení platnosti bude zkontrolováno, zda je uložení stále nutné, v opačném případě budou data k tomu dni smazána. Po skončení budou údaje smazány tři roky po dni registrace. Záznamy v evidenci dlužníků jsou mazány denně v souladu s § 882e ZPO po třech letech ode dne registrace.

Oprávněné zájmy v čl. 6 odst. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679 jsou: rozhodnutí o půjčce, zahájení obchodních jednání, vlastnická struktura, poptávka, kontroly úvěru, informace o vymáhání.

Máte právo na informace o údajích uložených o vaší osobě ve společnosti infoscore Consumer Data GmbH. Pokud by údaje, které jsou o vás uloženy, měly být nesprávné, máte právo na opravu nebo vymazání. Pokud to nelze okamžitě zajistit, ať už jsou údaje o vás uložené nesprávné nebo správné, máte právo na vymazání údajů, dokud toto nebude vyjasněno. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o jejich doplnění. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů uložených ve společnosti infoscore Consumer Data GmbH, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného na základě vašeho souhlasu s možným odstoupením není tímto odstoupením ovlivněna.

Pokud máte jakékoli námitky, požadavky nebo stížnosti týkající se ochrany údajů, můžete se kdykoli obrátit na pracovníky ochrany údajů společnosti infoscore Consumer Data GmbH. Pomohou vám rychle a s důvěrou ve všech aspektech ochrany údajů. Můžete si také stěžovat na zpracování údajů u společnosti infoscore prostřednictvím státního komisaře, který je odpovědný za ochranu údajů ve vašem regionu.

Údaje, které o vás byly uloženy ve společnosti infoscore Consumer Data GmbH, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, společností pro vymáhání pohledávek a jejich zákazníků.

infoscore vytvoří hodnotící číslo z vašich údajů za účelem popisu vaší bonity. Do hodnotícího čísla jsou zahrnuty údaje o věku a pohlaví, adrese a občas podrobnosti o platebních zkušenostech. Tato data se při výpočtu vyhodnocují s odlišnou důležitostí. Zákazníci infoscore používají tyto hodnotící čísla jako pomůcku při provádění svých vlastních úvěrových rozhodnutí.

 

Právo vznést námitku:

Zpracování údajů uložených ve společnosti infoscore Consumer Data GmbHse děje ze závažných důvodů ze strany věřitelů a ochrany úvěrů, které pravidelně převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo se používají k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků. Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku pouze z důvodů, které vyplývají z konkrétní situace, která se vás dotýká a kterou můžete prokázat. Pokud takové zvláštní důvody existují a jsou prokázány, nebudou již údaje zpracovávány. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro reklamní a marketingové účely, nebudou již údaje pro tyto účely zpracovávány. Společnost infoscore Consumer Data GmbH je zodpovědná ve smyslu čl. 4 č. 7 EU-DSGVO (EU) 2016-679.

 

PM-International používá vaše informace pro následující operace:

Pro nabídnutí možnosti individuálních služeb i optimálního využití našich webových stránek pomocí informací uložených ve vašem uživatelském profilu.

Pro zasílání individuálních nabídek a informací, které by mohly být pro danou osobu zajímavé. Samozřejmě máte možnost nás informovat, že si nepřejete nebo již nechcete, aby vám byly zasílány takové nabídky nebo informace. Budeme samozřejmě respektovat vaše přání. Kontaktujte nás na emailu: datenschutz@pm-international.de

 

Za účelem splnění smluvních povinností při dodávce zboží prostřednictvím externích zástupců (čl. 6 odst. 1b DSGVO (EU) 2016-679) předává společnost PM-International nezbytné informace (příjemce, doručovací adresa a případné oprávněné osoby) těmto společnostem i členům PM Group. Společnost PM-International neprovádí adresný marketing. Společnost PM-International uzavírá smlouvy se všemi externími poskytovateli služeb o zpracování objednávek, které splňují požadavky uvedené v článcích 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

 

Při odesílání zboží se používá německý poskytovatel služeb parcelLab GmbHz Mnichova, který přebírá povinnost oznámení o odeslání zboží, poskytnutí stavu odeslání a sledovacího čísla zákaznických zásilek. Za tímto účelem jsou ke sledování zásilky potřebné osobní údaje (jméno, ulice, PSČ, město, země, telefonní číslo/email, číslo objednávky, číslo produktu a číslo zásilky), které jsou přenášeny do parcelLab v šifrované podobě. Poskytovatel služeb vaše data automaticky smaže po 90 dnech.

 

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů parcelLab: https://parcellab.com/datenschutz/

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy „odhlásit se zde“ na konci informací o zásilce. Po odvolání smažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat vaše údaje k jiným účelům, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v tomto prohlášení.

 

Údaje o jednotlivých objednávkách každého klienta zůstávají k dispozici v uživatelském účtu chráněném heslem pro tento web, aby bylo možné snadno opětovně objednat zakoupené produkty. Zákazník může na tomto webu kdykoli zobrazit a změnit údaje o inventáři a může také změnit heslo uložené ve svém účtu – v sekci „Moje data“.

 

Zákazník může požádat telefonicky, poštou nebo emailem na datenschutz@pm-international.de, aby byl jeho zákaznický účet a všechna související data kdykoli smazána. V takovém případě společnost PM-International okamžitě smaže všechna data zákazníků, pokud to není nutné ke zpracování objednávky nebo je společnost PM-International povinna je uložit z důvodu daňových předpisů (§ 147 AO). V obou případech budou data blokována a odstraněna co nejdříve.

 

Speciální verze pro distributory

 

V případě, že jste nebo chcete být distributorem v PM-International, odkazujeme na důvody, kvůli kterým budou vaše osobní údaje zpracovávány:

Kromě výše uvedeného zpracováváme vaše údaje také z důvodů

  • Vyplácení provizí.

S odkazem na výše uvedené informace upozorňujeme také na právní základ zpracování a oprávněné zájmy!

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Při zpracování vašich údajů spolupracujeme s výše uvedenými příjemci dat (poskytovateli služeb). Kromě toho předáváme vaše údaje za účelem plnění smluvních povinností dalším členům PM Group.

 

Newsletter

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru PM-International, zpracovává společnost PM-International osobní údaje, které jste nám poskytli, abychom vás informovali o novinkách. Souhlasíte se zasíláním pravidelného newsletteru na vaši emailovou adresu. Předtím bude zkontrolováno, zda příjemce uvedené emailové adresy souhlasí se zasíláním newsletteru.

Společnost PM-International používá ke správě údajů o adrese a zasílání newsletteru procesor. Poskytovatel služeb má přístup pouze k osobním údajům potřebným k provedení objednávky. Údaje o adrese nebudou poskytovatelem služeb nebo společností PM-International použity pro jiné účely. Společnost PM-International uzavírá s poskytovatelem služeb smlouvu o zpracování objednávek, která splňuje požadavky článků 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas s přijímáním newsletterů, můžete deaktivovat funkci newsletteru jako distributor v osobní sekci vašeho E-business. Všichni ostatní zákazníci by nám měli zaslat email na následující adresu: datenschutz@pm-international.de

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář na našem webu je snadný způsob, jak nás rychle kontaktovat. Aby bylo možné navázat kontakt, jsou některá pole označena jako povinná. Vyplníte-li pole a zvolíte možnost “Odeslat”, souhlasíte s tím, aby nám vaše údaje byly zaslány emailem. Data nebudou uložena na webovém serveru. Data budou uložena u nás po dobu 10 let a poté odstraněna.

 

Automatické ukládání přístupových dat

Přístupová data se při postupu automaticky ukládají do protokolu pokaždé, když uživatel zadá webové stránky PM-International. Jedná se o obecné informace, například stránka, ze které byl soubor požadován, název zpřístupněného souboru, datum a čas, kdy byly informace požadovány, množství přenesených dat, použitý protokol, specifikace zaslané webovým prohlížečem a případně operační systémy.

Tyto obecné informace jsou anonymizovány, takže nebudou uloženy společně s vašimi osobními údaji existujícími v PM-International a nebudou ani jinak sloučeny s vašimi údaji. Shromážděné informace budou použity pouze pro statistické účely a budou také použity ke zlepšení obsahu a funkčnosti webových stránek. K přenosu těchto údajů třetím stranám pro jiné nekomerční nebo komerční účely nedojde. Přístupová data budou v protokolu uložena maximálně 4 týdny.

 

Cookies

Kromě toho tento web používá tzv. cookies. Cookie je textový soubor s identifikačním číslem, který se přenáší a ukládá do počítače uživatele při používání webových stránek spolu s dalšími požadovanými údaji. Soubor bude k dispozici pro pozdější přístup a slouží k ověření uživatele.

Soubory cookies jsou obyčejné soubory a nejsou to spustitelné programy, což znamená, že pro váš počítač nehrozí žádné riziko. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje, takže je zaručena ochrana soukromí. V závislosti na nastavení prohlížeče může uživatel automaticky přijímat soubory cookies. Toto nastavení lze změnit a ukládání cookies deaktivovat nebo upravit takovým způsobem, že uživatel bude upozorněn, když se cookies objeví. Pokud je však používání souborů cookies deaktivováno, některé funkce webových stránek nemusí být k dispozici nebo jsou k dispozici pouze v omezeném rozsahu.

Abychom určili chování uživatele na webu společnosti PM-International, zkoumáme, jak se uživatel dostal na náš web. Tyto informace se shromažďují pomocí cookies (viz další informace v sekci Webová analýza níže). Nicméně, tento průzkum neshromažďuje žádné údaje týkající se konkrétních osob (údaje, jejichž prostřednictvím je možné trasovat vaši identitu). Prostřednictvím tohoto anonymního postupu není možné přiřadit konkrétní uživatelské chování ke konkrétní osobě.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookies, jméno (popis) a dobu vypršení platnosti:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (slouží k rozlišení uživatelů) – Doba vypršení platnosti: 2 roky

_gid (slouží k rozlišení uživatelů) – Doba vypršení platnosti: 24 hodin

_gat (používá se k omezení rychlosti požadavku) – Doba vypršení platnosti: 1 min

Telemetry-Cookies: ai_user (výkonnostní cookie pro telemetrii) – Doba vypršení platnosti: 1 rok

ai_session (relační cookie pro telemetrii) – Doba vypršení platnosti: 30 min

PHPSESSID: (cookie relace, sledujte relace) – Doba vypršení platnosti: čas relace

SERVERID: (cookie relace, používá se k vyvážení zátěže) – Doba vypršení platnosti: čas relace

TP: (slouží k rozlišení registrovaných uživatelů) – Doba vypršení platnosti: 1 rok

Dále máme soubory cookies, abychom zjistili, jaký jazyk a země jsou nejvhodnější pro vaši návštěvu. Vychází z adresy URL, kterou používáte, a neukládá osobní údaje:

wp-wpml_current_language (WPML cookie pro vybraný jazyk) – Doba vypršení platnosti: 1 den

language_preference_options (vlastní cookie pro aktuální jazyk a zemi) – 365 dní

language_redirect (vlastní cookie pro informace, pokud byl uživatel přesměrován) – Doba vypršení platnosti: 1 den

Pokud si nepřejete, aby vaše přístupové zařízení bylo rozpoznáno prostřednictvím ukládání souborů cookies, můžete nastavit prohlížeč k blokování souborů cookies, odstranit je z pevného disku nebo nastavit varování před uložením souborů cookies. Většina prohlížečů má možnost omezit ukládání cookies nebo je úplně zakázat. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nelze využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách používáme pluginy z různých sociálních sítí.

Facebook

Tento web používá následující sociální pluginy sociální sítě Facebook:

Tlačítko-Sdílet

Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a je k dispozici na www.facebook.de. Tyto jednotlivé sociální pluginy jsou označeny jedním z log Facebooku nebo označením „Facebook Social Plugin”. Seznam vzhledu a funkcí jednotlivých pluginů naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins. Při prohlížení stránky na našem webu, která obsahuje sociální plugin, je přímé připojení k serverům Facebooku provedeno přímo z prohlížeče, který používáte. Obsah sociálního pluginu je přenášen z Facebooku přímo do vašeho prohlížeče a na jeho webové stránky. V důsledku toho nemůžeme ovlivnit množství dat, která Facebook shromažďuje pomocí sociálních pluginů, a můžeme vás o tom informovat pouze prostřednictvím dat, která máme k dispozici: díky začlenění sociálních pluginů je Facebook informován o stránkách, které jste si prohlíželi na našem webu, i když nejste registrovaným uživatelem Facebooku nebo nejste přihlášeni na Facebook. Tyto informace jsou spolu s vaší IP adresou přenášeny a ukládány z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA. Na základě informací z Facebooku se pro neregistrované uživatele v Německu ukládá pouze anonymní IP adresa. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přidělit vašemu účtu na Facebooku přístup k naší webové stránce. Facebook dostává informace o návštěvě našich webových stránek bez ohledu na to, zda interagujete se sociálními pluginy. Při interakci se sociálními pluginy, například kliknutím na ikonu „Líbí se mi“ nebo zanecháním komentáře, se příslušné informace z vašeho prohlížeče přímo přenesou na Facebook a uloží se. Tyto informace jsou také zveřejněny na Facebooku a mohou je vidět vaši přátelé z Facebooku. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které lze najít na adrese www.facebook.com/about/privacynaleznete další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a jejich dalším zpracování a používání společností Facebook, včetně vašich práv a možností ochrany vašeho soukromí. Pokud jste registrovaným uživatelem Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo aby propojoval vaše členské informace uložené na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Sociální pluginy je také možné zablokovat pomocí doplňků vašeho prohlížeče, jako je například blokátor Facebooku, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Na této webové stránce se používají pluginy odYoutube.de/Youtube.coma jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Když uživatel navštíví web, který takový plugin obsahuje, jeho prohlížeč se připojí přímo k serverům YouTube. Díky tomu jsou servery YouTube informovány o webových stránkách, které uživatel navštívil. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, přiřadí YouTube tyto informace platformám vašich příslušných osobních účtů. Když použijete tyto pluginy, například kliknete/spustíte video nebo odešlete komentář, budou tyto informace přiřazeny k vašemu účtu YouTube, čemu lze zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Tento web používá tlačítka služby Twitter, kterou poskytuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tyto pluginy jsou označovány výrazy jako např. „Tweet“ nebo logo Twitter. To umožňuje lidem sdílet příspěvek nebo stránku z tohoto webu na Twitteru. Pokud uživatel navštíví web obsahující takové tlačítko, jeho prohlížeč se připojí přímo k serverům Twitteru. Obsah tlačítek Twitter je doručován přímo Twitterem do prohlížeče uživatele. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, které Twitter shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a můžeme uživatele informovat pouze na základě dat, která máme k dispozici: poté budou data protokolu, jako je IP adresa uživatele nebo předchozí navštívené webové stránky, přeneseny. Další informace naleznete v prohlášení Twitteru o ochraně osobních údajů twitter.com/privacy

XING

Na tomto webu je použito „tlačítko pro sdílení XING“ . Po připojení k této webové stránce se prostřednictvím vašeho prohlížeče provede připojení k serverům XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg („XING“), kde se procesují funkce „tlačítka pro sdílení XING“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počitadla). XING neukládá vaše osobní údaje, když vstupujete na tento web. XING především neukládá žádné IP adresy. Neexistuje také žádné hodnocení vašeho chování při používání souborů cookies v souvislosti s „tlačítkem pro sdílení XING“. Nejaktuálnější informace o ochraně soukromí týkající se „tlačítka pro sdílení XING“ a další informace najdete na tomto webu: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Na této webové stránce jsou integrovány pluginy společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Pluginy LinkedIn lze na tomto webu rozpoznat podle loga LinkedIn nebo „tlačítka pro sdílení“ („doporučeno“). Při návštěvě této webové stránky je přímé připojení mezi vaším prohlížečem a serverem LinkedIn prostřednictvím pluginu. Výsledkem je, že LinkedIn obdrží informace, že jste navštívili tento web pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na „tlačítko pro sdílení“ LinkedIn, když jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, můžete propojit obsah tohoto webu se svým profilem LinkedIn. Ve výsledku může LinkedIn spojit návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom zdůraznili, že jako provozovatelé webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití prostřednictvím LinkedIn. Podrobnosti o shromažďování údajů (účel, rozsah, další zpracování, použití), stejně jako vaše práva a možnosti najdete v informacích o ochraně údajů LinkedIn. LinkedIn poskytuje tyto informace na www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Webová analýza

Používáme – stejně jako téměř každý provozovatel webových stránek – analytické nástroje ve formě sledovacího softwaru k určení frekvence používání a počtu uživatelů na našich webových stránkách.

Využíváme analytického nástroje „Google Analytics“

 

PM-International využívá služby Google Analytics společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba poskytuje analýzu používání tohoto webu pomocí cookies. Za tímto účelem se informace generované cookies, jako je vaše anonymizovaná IP adresa, přenášejí, ukládají a vyhodnocují jménem společnosti PM-International na server společnosti Google LLC ve Spojených státech. Google Analytics byl na tomto webu rozšířen o kód „GAT._anonymizeip();“. Výsledkem je zaručení anonymní sbírky IP adres. Anonymizace vaší IP adresy obvykle probíhá zkrácením vaší IP adresy společností Google LLC v rámci Evropské unie nebo u jiných signatářů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ve výjimečných případech je vaše IP adresa přenesena na server společnosti Google LLC ve Spojených státech a tam anonymizována. Vaše přenesená IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google LLC. V rámci inzertní funkce Google Analytics bude využit remarketing a výkonnostní reporty dle demografických charakteristik a zájmů. Tyto postupy slouží k většímu sladění reklamy se zájmy jednotlivých uživatelů pomocí informací o chování uživatelů. V rámci remarketingu lze personalizovaná reklamní sdělení přesunout na jiné weby na základě vašeho chování při surfování na webu společnosti PM-International. Reklamní materiály tak mohou obsahovat produkty, které jste si dříve prohlíželi na webu společnosti PM-International. Pokud jste souhlasili s tím, aby byl váš web a prohlížeč aplikací propojen se společností Google prostřednictvím vašeho účtu Google a s tím, že informace z vašeho účtu Google lze použít k personalizaci reklam, pak Google použije tato data pro komplexní remarketing. Získávání vašich údajů prostřednictvím Google Analytics můžete kdykoli odmítnout. Máte k dispozici následující možnosti:

 

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Nicméně, používání cookies můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče; v takovém případě nelze použít řada funkcí webových stránek. Nastavení musí být provedeno samostatně pro každý používaný prohlížeč.
Shromažďování a zpracovávání těchto údajů společností Google LLC můžete také zabránit stažením a instalací aplikace browser-ad-on, která je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Lze to provést alternativně nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních kliknutím na tlačítko na konci této stránky:

 

Odhlašovací cookie bude umístěno na zařízení uživatele a bude platit na webové stránky PM-International s účinností pro aktuálně používaný prohlížeč. Pokud jsou soubory cookies v tomto prohlížeči odstraněny, je třeba znovu kliknout na odkaz.

Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na adrese https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage nebo http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Upozornění: Pokud smažete soubory cookies ve svém prohlížeči, může být výsledkem smazání i odhlašovací cookie a zamítnutí musí být znovu provedeno výše uvedeným způsobem.

 

Microsoft insights

 

Z telemetrických důvodů používáme přehledy aplikace Microsoft insights. Insights podporuje distribuovanou souvztažnost telemetrie, kterou lze použít k odhalení komponenty, která je zodpovědná za selhání nebo zhoršení výkonu.

(Více informací naleznete na https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy)

Bezpečnost dat

Bezpečnostní software SSL (Secure Socket Layer) používaný společností PM-International je v současnosti jednou z nejlepších dostupných technologií.

Po zaplacení příslušných služeb máte možnost zvolit různé možnosti platby. Platební informace pro každou variantu jsou pro přenos šifrovány. Můžete si tedy být jisti, že vaše data nemohou být přečtena třetí stranou. Tento přenos je ještě bezpečnější než přenos vašich osobních údajů po telefonu.

Více než desítky tisíc zákazníků již nakupovali online na PM-International v Německu. Díky tomu se při používání webových stránek společnosti PM-International nemusíte obávat o svou bezpečnost. Pro ochranu vašich dat děláme maximum pomocí technologií používaných společností PM-International.

Ve společnosti PM-International není bezpečnost spojena pouze s ochranou vašich údajů pro platební metody, které si vybíráte. Společnost PM-International vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že vaše objednávkové formuláře, zboží nebo jiné dokumenty dorazí v přesný čas, který jsme vám slíbili.

Status: 28.04.2021

Cookies

Tato webová stránka používá cookies, aby vám zajistila tu nejlepší možnou zkušenost s našimi webovými stránkami. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ